Podvojné účtovníctvo

  • prvotné spracovanie predložených dokladov,
  • kniha pohľadávok, záväzkov,
  • pokladničná kniha,
  • vedenie analytickej evidencie,
  • účtovný denník,
  • hlavná kniha,
  • DPH - evidencia DPH, daňové priznanie,
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov